Školení a poradenství v oblasti překladatelských služeb

Školení a poradenství v oblasti překladatelských služeb pro překladatele, zadavatele překladů, správce obsahu atd.

CAT – počítačem podporovaný překlad: práce s překladovými databázemi, migrace dat, tipy/triky pro efektivní práci s překladatelskými nástroji

Počítačem podporovaný překlad (často označovaný jako CAT, Computer-Assisted Translation) je proces překladu textu, kde se počítačové programy používají k podpoře lidského překladatele. Tato technologie poskytuje různé nástroje a funkce, které usnadňují a zefektivňují proces překladu, aniž by nahradily lidskou rozhodovací schopnost nebo kreativitu.

Mezi hlavní prvky počítačem podporovaného překladu patří:

  1. Překladatelské paměti: Ukládají dříve přeložené věty a fráze a umožňují znovu použít tyto segmenty v podobných kontextech. To zvyšuje konzistenci a zrychluje proces překladu.
  2. Glosáře a slovníky: Poskytují překladateli přístup k definovaným termínům, specifickým výrazům a jejich ekvivalentům v cílovém jazyce.
  3. Styl a pravidla: Nástroje pro kontrolu kvality, které upozorňují na gramatické chyby, stylistické nesrovnalosti a shodují se s předem stanovenými pravidly pro daný projekt nebo jazyk.
  4. Automatický překlad: Některé nástroje nabízejí automatický překlad pomocí strojového učení a umělé inteligence. Překlad je poskytován jako výchozí možnost, kterou může překladatel upravit a vylepšit.

Tyto nástroje a funkce zvyšují produktivitu překladatele, usnadňují zachování konzistence v textu a mohou zkrátit čas potřebný k dokončení překladu. Počítačem podporovaný překlad je tak spíše synergickým spojením lidského úsilí a technologické podpory než pouhým náhradou lidské práce.

­­­­­­ ­­MT – začlenění strojového překladu do procesu zpracování apod.

Strojový překlad je proces překladu, který je prováděn počítačem nebo strojem, obvykle pomocí algoritmů a umělé inteligence, aniž by bylo zapojeno lidské úsilí v podobě překladatele. Tento typ překladu využívá algoritmů a statistických modelů ke zpracování vstupního textu v jednom jazyce a jeho převedení do jiného jazyka.

Existují různé techniky pro strojový překlad:

  1. Statistický strojový překlad: Tento přístup se opírá o analýzu velkých datových sad a statistiky pro identifikaci nejpravděpodobnějších překladů v cílovém jazyce na základě vzorců nalezených ve zdrojovém textu.
  2. Neuronové strojové překlady (NMT): Tento přístup využívá hlubokých neuronových sítí k překladu textu. NMT modely jsou schopné lépe zachytit složitější jazykové nuance a kontexty.
  3. Překlad pomocí regulačních pravidel: Tento starší přístup využívá sady gramatických a jazykových pravidel pro překlad textu.

Strojový překlad může být velmi užitečný pro rychlou a hrubou interpretaci textů, ale mívá své limity, zejména co se týče zachycení kontextu, idiomů, kulturo-specifických výrazů a jemných nuancí jazyka. Přesto se v oblastech, jako jsou komunikace na internetu, podnikání a technologie, používá strojový překlad k rychlému a základnímu porozumění obsahu v různých jazycích. Kvalita strojového překladu se v posledních letech zlepšuje díky pokrokům v oblasti umělé inteligence a strojového učení.